2018/19 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

2018/19

Informacje
 
 

Program "Dobry Start"


Przed nowym rokiem szkolnym, niezależnie od dochodów, rodzice znów będą mogli otrzymać dodatkowe 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Świadczenie przyznawane jest raz w roku rodzicom i opiekunom uczących się dzieci do 20 roku życia oraz do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, a także uczniom szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje studentów i przedszkolaków.

W tym roku wnioski można składać od 1 lipca – online i od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Od 2020 roku zmieniają się terminy składania wniosków – od 1 lutego online, a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną. Zarówno w tym, jak i w następnym roku można będzie je składać do końca listopada.
Szczegółowe informacje o świadczeniu Dobry Start znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2019-05-21


Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Życzenia składa Dyrektor wraz z całą społecznością ZS-P w Czarnym Potoku


2019-04-13

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Przypominamy, iż egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony:
w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – język polski (120 minut)
we wtorek 16 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – matematyka (100 minut)
w środę 17 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – język angielski (90 minut).
W przypadku dostosowania do specyficznych potrzeb w uczeniu się, czas egzaminu jest wydłużony o połowę.

Prosimy wszystkich uczniów klasy ósmej, by zgodnie z procedurami byli obecni w szkole o godz. 8.30 oraz mieli przy sobie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem. Jeszcze raz podkreślamy, że zdający nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Na egzamin z matematyki (wtorek – 16 kwietnia 2019
r.) należy wziąć linijkę.
Życzymy powodzenia i trzymamy za Was kciuki!


2019-04-13

Rekolekcje wielkopostne


Rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbędą się w dniach 3, 4 i 5 kwietnia 2019 r. (środa, czwratek, piątek) w kościele parafialnym w Czarnym Potoku. Nauki rekolekcyjne rozpoczynać się będą o godz. 9.30. Zbiórka uczniów pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II o godz. 9.15 w celu sprawdzenia obecności.

2019-03-20

REKRUTACJA DO SZKOŁY


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku ogłasza rekrutację dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski o przyjęcie dziecka do
szkoły są do pobrania i złożenia u dyrektora szkoły.

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020
1)
od 14 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły;
2) od 1
kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne;
3) od 1
5 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia;
4) 23 kwietnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
.

2019-03-05

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego w Czarnym Potoku na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łącko
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są do pobrania i zło
żenia u nauczycieli przedszkola w terminie od 15 lutego 2019 r. do 13 marca 2019 r.

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci z terenu gminy Łącko:
1) do 3 lutego 2019 r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolnego;
2) od 15 lutego do 13 marca 2019 r. - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;
3) od 14 marca 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne zakończone podaniem do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Ustala się następujące terminy postępowania uzupelniającego (w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu gminy Łącko i innych gmin):
1) od 11 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;
2) od 19 kwietnia 2019 r. do 2 maja 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne uzupełniające zakończone podaniem do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


2019-01-15

KONKURS EKO-MODA organizowany przez nasze przedszkole

Nasze przedszkole organizuje konkurs Eko-Moda. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz do dzieci z oddziałów "0" z przedszkoli lub szkół z terenu gminy Łącko. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Poniżej publikujemy Regulamin konkursu, Kartę zgłoszenia uczestników, Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2019-02-15

Konkurs "Eko-Moda" już za nami. Sprawozdanie wraz z fotorelacją z konkursu znaleźć można w zakładce Konkursy.

2019-03-20

FERIE ZIMOWE


W poniedziałek 14 stycznia 2019 r. rozpoczęliśmy ferie zimowe. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku. Pragniemy zachęcić do skorzystania z oferty przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. I pamiętajmy - aby ferie były udane muszą być przede wszyskim bezpieczne. Zachęcamy do przypomnienia sobie zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych - Bezpieczne ferie.

2019-01-14

Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się — między ludzi wszedł Mistrz wiekuisty

/C.K. Norwid/

Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku składa

Dyrektor
wraz z całą społecznością
ZS-P w Czarnym Potoku


List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego ws. zapobieganiu chorób zakaźnych

Zamieszczamy poniżej list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego ws. zapobiegania chorób zakaźnych

2018-11-10

Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko


Nasza szkoła uczestniczy w projekcie pn. "Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko". Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty unijne i krajowe - NKO.

 
 

2017-06-01

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2018/2019


Na podstawie par. 5 ust. 1 i 2 oraz par. 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w wymiarze 8 dni w podanym niżej terminie:

  • 2 listopada 2018 r. - piątek po dniu Wszystkich Świętych - Dzień Zaduszny

  • 2 stycznia 2019 r. - dzień po Nowym Roku

  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.- egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas I-VII)

  • 29, 30 kwietnia, 2 maja 2019 r. - długi weekend majowy.

2018-10-10

Zwolnienia uczniów z zajęć i usprawiedliwienia nieobecności w szkole


1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych lub z zajęć pozalekcyjnych przez wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu, bądź nauczyciela prowadzącego dane zajęcia jedynie na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). Prośba taka zawierać powinna:

  • datę i godzinę kiedy uczeń ma zostać zwolniony,

  • zapis: "Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie",

  • przyczynę zwolnienia,

  • podpis rodzica (opiekuna prawnego).


2. O doraźnych zmianach w planie lekcji rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani co najmniej przeddzień przez wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu lub innego nauczyciela. Informacja powinna być podpisana przez rodzica (prawnego opiekuna). W razie braku podpisu zapewnia się uczniowi opiekę na terenie szkoły.

3. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły: w przypadku nieobecności ucznia trwającej do 3 tygodni - pisemnego usprawiedliwienia, potwierdzonego podpisem rodzica (prawnego opiekuna) i zawierającego informację o przyczynie nieobecności, a w przypadku nieobecności dłuższych niż 3 tygodnie - zwolnienia lekarskiego. Brak usprawiedliwienia po dwóch tygodniach daje wychowawcy podstawę do uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.
2015-10-11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego