- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zebrania z rodzicami
  • W terminie 29-30 kwietnia 2020 r. odbędzie się zdalne zebranie wychowawców klas z rodzicami w celu omówienia wyników dydaktycznych i wychowawczych uczniów w drugim półroczu oraz omówienia problemów i spraw bieżących klas. Przed zebraniem wychowawcy przedstawią rodzicom sposób organizacji zebrania.  • Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się w piątek 24 stycznia 2020 r. o godz. 16.00.

Będzie to zebranie poświęcone podsumowaniu wyników za I półrocze.

  • Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 r. o godz. 16.00.

Będzie to zebranie z wychowawcami klas:
- omówienie spraw klasowych
- indywidualne rozmowy o wynikach w nauce i zachowaniu oraz o frekwencji uczniów.

  • Zebranie z rodzicami odbędzie się w poniedziałek 16 września 2019 r. o godz. 16.00:

- spotkanie ogólne z Panią Dyrektor - m. in. podsumowanie pracy w ubiegłym roku szkolnym, nakreślenie głównych kierunków pracy w nowym roku szkolnym, przypomnienie procedur ubiegania się o wyższą ocenę, przypomnienie warunków, jakie uczeń musi spełnić, by został klasyfikowany, omówienie ubezpieczenia uczniów; podsumowania swojej działalności w ubiegłym roku szkolnym dokona również Rada Rodziców
- spotkanie z wychowawcami klas - przedstawienie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wymagań na poszczególne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych edukacji/ zajęć edukacyjnych, omówienie planu wychowawczego klasy, wybór Oddziałowych Rad Rodziców oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego