- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zebrania z rodzicami
  • Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia 2021 r.  (wychowawcy poinformują o dokładnym terminie) - w sposób zdalny:

- omówienie postępów w nauce i zachowaniu uczniów oraz omówienie frekwencji uczniów.

  • Zebranie z rodzicami odbędzie się w tygodniu 25-29 stycznia 2021 r. - wychowawcy poinformują o dokładnym terminie i formie spotkania:

- podsumowanie pracy w I półroczu.

  • Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniach 19, 20, 23 października 2020 r. o godz. 16.00 (wychowawcy poinformują o dokładnym terminie) - w sposób zdalny:

- przypomnienie zasad komunikowania się podczas zdalnego nauczania
- przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
- omówienie postępów w nauce i zachowaniu uczniów oraz omówienie frekwencji uczniów.

  • Zebranie z rodzicami odbędzie się we wtorek 15 września 2020 r. o godz. 16.00 - w sposób zdalny:

- spotkanie z wychowawcami klas - przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku w związku z pandemią koronawirusa, przedstawienie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wymagań na poszczególne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych edukacji/ zajęć edukacyjnych, przypomnienie warunków, jakie uczeń musi spełnić, by został klasyfikowany, omówienie planu wychowawczego klasy, wybór Oddziałowych Rad Rodziców oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły, nformacja o rekrutacji ciągłej do projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko", omówienie ubezpieczenia uczniów, inne sprawy organizacyjne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego