Aktywna tablica - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna tablica

Projekty unijne i krajowe > Archiwum

Nasza szkoła przystąpila do programu "Aktywna tablica". Jest to rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Cele Programu
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.


Celami szczegółowymi Programu są:
1. wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
2. zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu szkół dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
3. zapewnienie uczniom szkół zakwalifikowanych do Programu a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.

Wysokość wsparcia finansowego i zasady jego udzielania
:
1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 000,00 zł.
2. Organy prowadzące szkoły ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach Programu będą obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Wykorzystanie dotacji następuje do 31 grudnia 2019 r.


Więcej o programie na stronie:
www.aktywnatablica.org/o-programie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego