"Bezpieczna i Przyjazna Szkoła", "Bezpieczna Szkoła+" - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Bezpieczna i Przyjazna Szkoła", "Bezpieczna Szkoła+"

Bezpieczeństwo


Rząd przyjął na lata 2014-16 program "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe to:
1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.
2. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.


K
omplementarnym działaniem w stosunku do tego programu jest również rządowy program "Bezpieczna szkoła+" realizowany w latach 2015-2018. Celem „Bezpiecznej szkoły+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:
1. Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni.
2. Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły.
3. Poprawa bezpieczeństwa fizycznego w szkołach.
4. Tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej -
http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

Warto także zapoznać się z informacjami na stronie Rzecznika Praw Dziecka -
http://brpd.gov.pl.


Informujemy ponadto, że w naszej szkole obowiązują Procedury zapewniające uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnienieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej, opracowane przez szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa - panią Jadwigę Zaremba. Do szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa można zwracać się z wszelkimi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego