Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko

Projekty unijne i krajowe > Archiwum


Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion

Całkowita wartość projektu: 1 097 344,00  PLN
% dofinansowania: 100 %
, w tym 85% Unia Europejska i 15% Budżet Państwa
Termin realizacji projektu:  do 31.08.2015 r.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Łącko zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten
jest realizowany poprzez zapewnienie dostępu do Internetu określonej grupie 90 gospodarstw domowych oraz działania uzupełniające, polegające na zwiększeniu ogólnodostępnych miejsc do Internetu w 8 jednostkach podległych Gminy Łącko.

Z projektu tego nasza szkoła otrzymała 5 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu oraz drukarkę kolorową laserową.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie
projekt.lacko.pl. 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego