Dokumenty - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty Zespołu to: Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, Zestaw Programów Nauczania, a także Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu, Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego, Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły oraz Regulamin działalności Rady Rodziców Przedszkola. Dokumenty te są dostępne do wglądu u Dyrektora Zespołu.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są do wglądu u wychowawców klas (w segregatorze z dokumentacją wychowawcy klasy) oraz u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego