Nowoczesne Kształcenie Ogólne - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nowoczesne Kształcenie Ogólne

Projekty unijne i krajowe

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Beneficjentem programu jest Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445.
Uczestnikami projektu są Uczniowie i Uczennice oraz Nauczyciele 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów z terenu Gminy Łącko objętych projektem - w tym z naszej szkoły.


Głównym celem projektu jest:
a) podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci oraz młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego uczęszczających do 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów w Gminie Łącko, osiągających wynik ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki poniżej średniej dla województwa małopolskiego,
b) podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i kompetencji cyfrowych,
c) wzrost kompetencji wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych w okresie od II kwartału 2017 r.


W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia:


Zajęcia z matematyki:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:
a) Zajęcia grupowe,     
b) Zajęcia indywidualne,
2. Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych z matematyki - koła zainteresowań, zajęcia stacjonarne i bezpłatne dwudniowe zajęcia wyjazdowe (klasy od IV wzwyż).          

Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych:
1. Koła zainteresowań w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia stacjonarne i bezpłatne dwudniowe zajęcia wyjazdowe.             
2. Zajęcia prowadzone metodą projektu:
a) nasza szkoła - projekt Zwierzęta zimą.

Zajęcia z przedmiotów informatycznych:
1. Szkolne Kółka Programistyczne - zajęcia dodatkowe z nauki programowania.           
2. Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych - Koła informatyczne.         

Zajęcia wspierające rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół objętych projektem
.


Projekt będzie realizowany od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.


Koszt całkowity zadania: 3 537 267,41 zł,
w tym dofinansowanie projektu z UE: 3 006 677,29 zł,
w tym wkład własny: 176 863,37 zł.Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie internetowej Gminy - www.lacko.pl/projekt-nowoczesne-ksztalceni-ii.html, w Urzędzie Gminy w Łącku lub w szkole.

 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego